Algemene Voorwaarden TiquiTaca

Algemene Voorwaarden TiquiTaca (versie mei 2021)

1. Toepasselijkheid
1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten.
1.2: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Definities
2.1: Activiteiten zijn alle door TiquiTaca georganiseerde evenementen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) trainingen, clinics en cursussen.
2.2: Met de deelnemer wordt bedoeld een aan een activiteit deelnemend kind of diens vertegenwoordiger, waarmee een overeenkomst wordt gesloten.
2.3: Het cursusgeld is de vergoeding die is verschuldigd voor deelname aan een activiteit, georganiseerd door TiquiTaca.

3. Aanmelding en inschrijving
3.1: Aanmelding voor deelname aan activiteiten van TiquiTaca dient te geschieden door inzending van het inschrijfformulier op onze website.
3.2: Met de inzending van het inschrijfformulier bevestigt de afzender de aanmelding voor deelname aan de betreffende activiteit van TiquiTaca.
3.3: De deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanmelding per e-mail.
3.4: Definitieve plaatsing volgt pas nadat aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
3.5: Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
3.6: Indeling van de groepen geschiedt op basis van niveau en leeftijd van de deelnemers, uitsluitend bepaald door TiquiTaca.
3.7: Met inschrijving voor een activiteit verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren om aan een activiteit deel te nemen.

4. Betalingsvoorwaarden en -procedure
4.1: De hoogte van het cursusgeld staat per activiteit vermeld op de website.
4.2: Bij betaling door middel van bankoverschrijving dient het volledige cursusgeld uiterlijk drie dagen vóór de start van een activiteit zijn bijgeschreven op de rekening van TiquiTaca. In geval van contante betaling dient het volledige cursusgeld op de eerste dag van een activiteit voldaan te zijn.
4.3: Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk na schriftelijk akkoord van TiquiTaca.
4.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van het volledige cursusgeld behoudt TiquiTaca zich het recht voor de inschrijving, zonder in gebrekestelling, te annuleren.

5. Annulering
5.1: Bij annulering door de deelnemer is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
5.2: Bij een te gering aantal deelnemers aan een activiteit kan deze uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hebben aangemeld ontvangen hierover tijdig bericht per e-mail. Waar mogelijk zal herplaatsing plaatsvinden, indien niet mogelijk zal TiquiTaca overgaan tot restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.

6. Ziekte, verhindering en afgelasting
6.1: Bij ziekte , blessures of verhindering om andere reden van de deelnemer is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
6.2: Indien er door weersomstandigheden geen bespeelbaar (kunstgras-)veld beschikbaar is, kan een (deel van een) activiteit afgelast en later ingehaald worden. Inhaaldata worden voor zover mogelijk vooraf vastgesteld en bekend gemaakt. Indien dit niet mogelijk is, zal er in overleg met de deelnemer een passende oplossing gezocht worden.

7. Aansprakelijkheid
7.1: Deelname aan door TiquiTaca georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
7.2: TiquiTaca is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade en/of blessures, tenzij aan TiquiTaca opzet of grove schuld verweten kan worden.
7.3: De activiteiten van TiquiTaca vinden plaats op het terrein van ASC, te Oegstgeest, tenzij vooraf anders aangegeven. Schade aan het terrein of de eigendommen van ASC , en/of activiteitenlocaties en/of TiquiTaca, veroorzaakt door de deelnemer, wordt verhaald op de deelnemer.

8. Gedrag
8.1: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht zowel ten opzichte van trainers als ten opzichte van overige deelnemers.
8.2: Bij incorrect gedrag (ter beoordeling door TiquiTaca) van de deelnemer kan worden overgegaan tot schorsing of verwijdering van de cursus. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
8.3: De deelnemer dient minimaal vijf minuten voor de start van een activiteit aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor een activiteit kan de deelnemer geweigerd worden. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

9. Kleding
9.1: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers is verplicht tijdens de activiteiten van TiquiTaca.

10. Privacy
10.1: Op alle activiteiten van TiquiTaca is de privacyverklaring van TiquiTaca van toepassing.
10.2: Inschrijving voor een activiteit geeft TiquiTaca het recht tot gebruik van alle gemaakte foto’s en filmpjes voor promotionele doeleinden.
10.3: Indien het ongewenst is om foto’s en filmpjes van de deelnemer te gebruiken voor promotionele doeleinden, dient dit voorafgaand aan een activiteit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan TiquiTaca.