Privacyverklaring

Privacyverklaring TiquiTaca                                                                           

Dit is de privacyverklaring van TiquiTaca, gevestigd te Oegstgeest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81295685.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@tiqui-taca.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

 

Welke persoonsgegevens

 

Grondslag

 

Bewaartermijn

 

Ontvangers

Onderzoeken of u deel kan nemen en het uitvoeren van de overeenkomst.

· Voornaam
· Achternaam
· Geboortedatum
· Telefoonnummer
· E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u deelneemt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u niet deelneemt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

 

Administratie

· Voornaam
· Achternaam
· Geboortedatum
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Bankgegevens
· Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

· Boekhouder
· Accountant
· Belastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

· Voornaam
· Achternaam
· E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Tot maximaal een jaar na de laatst verzonden nieuwsbrief of totdat u heeft aangegeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

· Mailchimp

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 

· Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt.

 

· Websitebeheerder · Google analytics

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt TiquiTaca uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die TiquiTaca met u heeft, tenzij TiquiTaca wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht TiquiTaca te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij TiquiTaca op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal TiquiTaca deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van TiquiTaca hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
TiquiTaca treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van TiquiTaca. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TiquiTaca raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
TiquiTaca past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. TiquiTaca raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TiquiTaca er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of TiquiTaca wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens o.v.v. ‘privacy’:

Verantwoordelijke:    TiquiTaca
E-mail:                         info@tiqui-taca.nl
Adres:                         Clusiushof 119, Oegstgeest

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: mei 2021